Vedtekter

VEDTEKTER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FELLESAREAL
GITT I HENHOLD TIL FORNYELSESAVTALER/UTBEDRINGSAVTALER,
TINGLYSINGSERKLÆRINGER OG MINSTEKRAV VED UTBEDING AV
FELLESAREAL I BOLIGKVARTALER I INDRE BY – VILKÅR FOR INNVILGNING AV TILSKUDD

§ 1.Organisasjon

Fellesarealet forvaltes av en kvartalsgruppe.

Kvartalsgruppen består av representanter for alle eiendommene som har rett til å benytte fellesarealet.

Representanten(e) til kvartalsgruppen skal velges på årlig beboermøte i hver enkelt gård, på generalforsamling i borettslaget eller på sameiemøte.

Representanten(e) skal bo i den gården hun/han representerer.

Eiendommer tom. 10 boliger har rett til 1 representant.
Eiendommer tom. 20 boliger kan ha 2 representanter.
Eiendommer med flere enn 20 boliger kan ha 3 representanter. Gårdeier som leier ut boliger, har i tillegg rett til en representant pr. eiendom.

Når representantene til kvartalsgruppen er valgt, innkalles det til kvartalsgruppemøte.
Kvartalsgruppen velger på dette møtet selv et styre som skal bestå av 3 -5 medlemmer
fortrinnsvis fra flere gårder. Det skal velges like mange varamedlemmer som
styremedlemmer. Kvartalsgruppen bestemmer om varamedlemmene skal være personlig eller innkalles i nummerorden.

Styret velges med vanlig flertall (mer enn 50 %) blant de fremmøtte kvartalsgruppmedlemmene.
Leder av styret velges av kvartalsgruppen, de øvrige konstituerer styret selv.
Kvartalsgruppen velger også inntil 2 -to -revisorer.

Kvartalsgruppen kan sløyfes der kvartalet er så lite at man velger direkte et styre.

§ 2. Valgperioden

Kvartalsstyrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Halvparten av styrets medlemmer i det først valgte styret tjenestegjør kun i ett år. Lederen velges for 2 år. Når særlige forhold
foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute.
Om tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til styret.

Kvartalsgruppen kan kreve etter vedtak med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer at et styremedlem skal fratre før utløpet av funksjonstiden. På samme måte kan et beboermøte i den enkelte gård kreve, med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer, at deres representant i kvartalsgruppen skal fratre.

§ 3. Styremøter

Det skal avholdes minst to møter i løpet av året, ett før vårsesongen og ett før vintersesongen.

Styremøte sammenkalles av lederen. Krever to styremedlemmer at det skal holdes styremøte, skal lederen etterkomme kravet. Styremøte ledes av lederen. Er ikke hun/han tilstede, velger styret en møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall blant de møtende. De som stemmer for beslutningen må likevel alltid utgiøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Styret skal føre protokoll fra møtene. Denne skal underskrives av de fremmøtte
styremedlemmene. Styret har informasjonsplikt fra disse møtene overfor eierne og beboerne ved f eks. oppslag i gangen.

§ 4. Kvartalsgrupppemøte

Kvartalsstyret skal innkalle kvartalsgruppen når det anses nødvendig, dog minst 2 ganger i
året, se for øvig pkt 5b, 8 og 9. Likeså skal kvartalsgruppen innkalles når minst en tiendedel, dog minst 3 av kvartalsgruppemedlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

§ 5. Kvartalsstyrets formål

Kvartralsstyret skal forvalte fellesarealet i samsvar med inngåtte utbedringsavtaler og
kommunens minstestandard, herunder sørge for at fellesarealet blir brukt i samsvar med
intensjonene, til lek og oppholdsareal for kvartalets beboere. Styret kan dessuten ta initiativ til å videreutvikle og forbedre arealet.

a) Nødvendig vedlikehold

Kvartalsstyret har ansvar for at det blir utført nødvendig vedlikehold, blant annet:

– Stell og fornying av grøntarealene; klipping og gjødsling av plen, luking beskjering
og gjødsling av busker, utskiftning av døde planter osv.
– stell og fornying av fast dekke; feiing, måking, sandstrøing osv.
– nødvendig reparasjon og utskifting av lekeutstyr, benker, bord ol.
– fjerning av søppel, samt hindring av at fellesarealet brukes til lagring av større
gjenstander.

Styret finner selv fram til hvordan vedlikeholdet skal utføres innenfor en eller flere av f.eks. følgende modeller:

– Fellesdugnad
– sette bort arbeidet til vaktmestertjenester, gartner el.
– turnustjeneste (hver gård har ansvaret i en gitt periode)
– hver gruppe eller gård får en del av arealet som den er ansvarlig for.

b) Større omdisponsringer av fellesarealet

Større omdisponeringer av bruk og utforming av fellesarealet kan ikke foretas uten at
det foreligger samtykke fra kvartalsgruppen og fra de enkelte eierne jfr. inngåtte avtaler.
Er man i tvil om omdisponeringen vil være i strid med minstekav ved utbedring av
gårdsrom i boligkvartaler i indre by og/eller i strid med inngåtte avtaler, skal kommunen
v/etat for eiendom og utbygging kontaktes.

beboerne skal på forhånd ha muligheten til å komme med synspunkter på større
omdisponeringer av fellesarealet, giennom sin kvartalsgrupperepresentant.

c) Konfliktløsing

Kvartalsstyret skal fungere som et konfliktløsende organ hvis det oppstår uenighet om
bruk, vedlikehold ol. av arealet.

d) Sosiale aktiviteter

Kvartalstyret kan ta initiativ til fellesaktiviteter som gårdsromsfester, tiltak for barn og
eldre osv.

§ 6. Kvartalstyets lesitimasjon/fullmakt

Kvartalsstyret kan innenfor rammen av arbeidsplan, budsjett og formålsparagrafen (Jfr § 5) inngå avtaler på vegne av eiere/beboere i kvartalet.

Styret har videre fullmakt til i disponere egne midler (jfr § 7) for å kunne oppfylle styrets
formål (jfr § 5).

§ 7. Gårdeiernes/beboernes Økonomiske bidrag

Nødvendige utgifter til vedlikehold av fellesarealet skal dekkes av eierne av de berørte
eiendommer.

Den enkelte gårdeier skal, forutsatt at han har rett til å bruke fellesarealet, betale en andel av disse utgiftene tilnærmet lik gårdens andel av det samlede brutto gulvareal i kvartalet, men dog slik at beløpet ikke skal overstige det husleiereguleringsloven til enhver tid tillater. Eierne avgjør, eventuelt i samråd med leietakerne, hvorledes bidragene skal fordeles på den enkelte leietaker:

-Ved at det av den månedlige husleie/fellesutgifter øremerkes en viss andel til
vedlikeholdsfond for fellesarealene

-ved at det fra eierne/leietakerne gis et årlig bidrag til nevnte formål.

Milder som eier (gårdeier, borettslag, sameie) innkasserer fra beboeme, skal omgående
tiltransporteres en bankkonto (vedlikeholdskonto) som disponeres av kvartalsstyret.

Ved eventuelt opphør av ordningen med felles administrasjon til å vedlikeholde
fellesarealene, skal vedlikeholdsfondet, i den utstrekning det ikke benyttes til ytterligere
vedlikehold, tilbakebetales eierne i det forhold disse har betalt sine bidrag. De enkelte eiere
forplikter seg imidlertid til å bruke pengene til fortsatt vedlikehold av arealet.

§ 8. Budsjett og regnskap

Styret plikter hvert år å utarbeide arbeidsplan og budsjett for neste års drift. Bidrag fastsettes på grunnlag av de budsjetterte utgifter og innenfor de rammer som er fastsatt etter § 7.

Eierne skal i god til og senest innen 1. desember hvert år varsles om hva som antas å bli den enkelte eiendoms andel av nødvendige utgifter til vedlikehold for neste år. Arbeidsplanen og budsjettet skal godkjennes av kvartalsgruppen.

Styret skal hvert år avgi en rapport om aktivitetene i foregående år, samt utarbeide forslag til regnskap for samme periode.
Forslag til regnskap skal være undertegnet av styret. Regnskapet skal være godkjent av
revisor(ene) og kvartalsgruppen senest innen 31. mars

Regnskapet skal sendes til samtlige eiere, som plikter å informere beboerne ved f. eks.
oppslagi oppgangene.

§ 9. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare besluttes av kvartalsgruppen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Dette kan bare behandles på generalforsamling i borettslag, sameiemøte, årlig beboermøte.

Beboerne skal på forhånd ha muligheten til å komme med uttalelser til eventuell
vedtektsendring gjennom sin kvartalsgrupperepresentant.

Vedtekter som endres i strid med fornyelsesavaler, utbedringsavtaler, tinglysningserklæringer og minstekrav ved utbedring av fellesareal er ikke gyldige.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *